top of page
Plans de Seguretat

L' elaboració d'un pla de seguretat s'ha tornat una cosa indispensable per a pràcticament totes les empreses.

Adaptem el pla de seguretat  a les necessitats específiques de cada empresa i sector. Per a la seva elaboració, es donen unes línies generals orientatives que caldrà interpretar, desenvolupar o concretar convenientment segons el tipus d’institució i/o empresa i els perills a què estigui exposada.

Encuentro profesional
el concepto de globalización

Quins són els  objectius d’un pla de seguretat?

 • Garantir la seguretat de les persones (treballadors i públic ) com també la seguretat de l’edifici.

 • Aplicar una política de prevenció i de protecció després d’haver analitzat i valorat els riscos potencials.

 • Implantar un pla d’emergència i organitzar l’evacuació.

 • Establir els mecanismes adequats per evitar la relaxació progressiva en la seguretat.

Com fem els plans de seguretat ?

 • Analitzem el tipus d’institució i/o empresa i les activitats que s’hi produeixen.

 • Identifiquem i avaluem els factors de risc. Estudi de la història i de les causes de pèrdues i degradacions en aquella institució i/o empresa.

 • Adoptem una política de prevenció (conjunt d’accions destinades a disminuir la probabilitat d’ocurrència d’un dany).

 • Organitzem la protecció en cas que el dany es produeixi, des de la seva detecció fins a la intervenció per reduir-lo.

 • Tindrem en compte que la intervenció és l’últim anell de la cadena de seguretat: ha de ser ràpida i eficaç i el factor temps hi és determinant.

Què contemplen els nostres plans de seguretat :

 • Lleis i reglaments que afecten el pla de seguretat

 • Seguretat de l’edifici

 • Seguretat de les persones

 • Riscos

 • Personal de seguretat

 • Comunicacions

 • Mitjans tècnics

Sala de Reuniones
Planes
Crear i tenir un pla de seguretat és absolutament fonamental per a practicament totes les empreses, tal com demostra l'experiència que han tingut tots els emprenedors i propietaris de negoci amb diversos anys de treball i esforç.

No obstant això, com és normal, resulta especialment important en el cas d'aquelles que posseeixen una grandària considerable i que han de tenir cura aspectes especials. 

Així que, si és el teu cas i encara no comptes amb un pla de seguretat, no esperis més per començar a redactar-ho en col·laboració amb experts en la matèria.


Els nostres experts en seguretat coneixen des dels mitjans, les tècniques i els procediments operatius fins els fonaments de l'administració d'empreses i les més modernes tècniques de direcció i gestió de la seguretat.

A Maxprotech li oferim la possibilitat de tenir el seu propi Pla de Seguretat.

El seu desenvolupament atén el següent esquema:
a) Anàlisi de l'Edifici: el seu espai exterior i interior.
b) Estudi de l'Organització: recursos humans, sinistralitat i actes delictius, etc.
c) Catalogació de béns a protegir: objectius, agents causants, vulnerabilitats, etc.
d) Anàlisi i avaluació del risc: Metodologia apropiada.
e) Definició dobjectius: Formulació dobjectius específics a assolir.
f) Organització de la Seguretat: Reformes, rehabilitació i adequació despais, Mitjans Humans i Mitjans Tècnics.
g) Plans d'actuació: Manual de normes, instruccions, procediments operatius i coordinació de respostes.
h) Pressupost: Cost final de la implantació així com els de conservació i manteniment anual.
i) Fortaleses i debilitats: Identificant els avantatges o fortaleses i mancances o debilitats del sistema.

Teclado
bottom of page