Enginyeria de seguretat
  • Sistema CTTV

  • Control accessos i presència

  • Sistema anti - intrussió

  • Informes de recomanacions

  • Detecció i extinció incèndis

Realitzem Estudis, Projectes de Instal·lacions, executius i de legalització, Inspeccions, Assistències Tècniques, Direccions d'Obra i consultoria de Seguretat.
Entenem com a avantatges competitius davant de la majoria d'enginyeries del sector, la nostra especialitat en Seguretat, i la nostra independència accionarial respecte a constructors, instal·ladors i fabricants, evitant d'aquesta manera situacions que poguessin generar un conflicte d'interessos en alguna de les fases que comprèn el nostre servei: Informes, Disseny, Assistència, Projectes, Direcció Tècnica.   

Informes de recomanacions

Recollim dades necessàries per poder aconsellar sobre les mesures i/o accions que s'han de prendre en materia de seguretat.

Aquestes mesures queden recollides en un informe que s'entrega al client i serveix de guia per a presa de decisions.

Dissenyem sistemes de seguretat

Dissenyem les diverses etapes del projecte de seguretat, començant per la redacció d'especificacions, detecció d' incongruències o de millores a fer, (formulació de problemes a resoldre o bé de la millora a realitzar, etc.), que s’encaminaran a concebre un sistema nou o bé una millora d'un d'existent que després implementaran i mantindran el client mateix o els especialistes i tècnics.

Assistència en la valoració d'ofertes tècniques

Participem en el procés de valoració de les ofertes tècniques donant el nostre punt de vista professional, aportant la nostra experiència i adaptant-los als criteris de valoració de les licitacions o processos comparatius.

Projecte tècnic de la instal·lació

Redactem el plec de condicions tècniques en base al projecte elaborat prèviament.

Direcció d'obra

Participem en el procés de construcció d'un projecte formant part de la Direcció facultativa, dirigim el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objectiu d'assegurar la seva adequació a la fi proposat.

DIRECCIÓ:


Carrer del Bruch 18, 17600 Figueres (Girona), CATALUNYA

Sobre nosaltres

Maxprotech Seguretat busca trencar amb les barreres que impedeixen la col·laboració entre les empreses compartint informació i experiència en l'aplicació de les nostres solucions, traslladant els models realitzats i d'aquesta manera augmentant l'eficiència, encert en la presa de decisions i evitant duplicitats d'esforç, assajos erronis i decisions equivocades amb la conseqüent millora en els resultats econòmics.

Menú

Copyright © 2018 - MaxProtech Solutions, S.L.U. | Avís legal | Política de privacitat Creado  con Wix.com